Gimnaziu.info

 
  

Asemănarea triunghiurilor (1)

Rapoarte de segmente Prin raportul a două segmente înţelegem raportul lungimilor lor. Segmente proporţionale Patru segmente [AB], [CD], [EF], [GH] se numesc proporţionale dacă lungimile lor prezintă termenii unei proporţii, adică dacă AB/CD = EF/GH. Paralele echidistante Trei sau mai multe drepte paralele situate la distanţe egale se numesc paralele echidistante. Teorema paralelelor echidistante Dacă...

Omonimele, Cuvintele polisemantice, Unităţile frazeologice

Omonimele sunt cuvinte cu aceeaşi formă şi cu sens complet diferit. Omonimele pot fi: – părţi de vorbire identice; – părţi de vorbire diferite (omonime lexico-gramaticale). Omofonele sunt cuvintele care se pronunţă la fel. Omografele sunt cuvintele care se scriu la fel. Omonimele sunt obligatoriu omofone. Omonimele pot fi: – totale – când cele două cuvinte sunt identice...

Trapezul, Calculul ariilor

Trapezul Patrulaterul care are două laturi opuse paralele, iar celelalte două neparalele se numeşte trapez. Trapezul care are una dintre laturile neparalele perpendiculare pe baze se numeşte trapez dreptunghic. Trapezul care are laturile neparalele congruente se numeşte trapez isoscel. Proprietăţile trapezului isoscel Teoremă: Într-un trapez isoscel unghiurile alăturate unei baze sunt congruente. Teoremă...

Ochiul, organ de vederii

Datorită simţurilor sale, omul este înformat asupra tuturor factorilor de mediu care îl înconjoară. Prins de o ploaie de vară, el vede picăturile, aude cadenţa şi simte răceala, precum şi puterea rafalelor de vânt. Fără simţuri, omul nu ar putea trăi. Ochiul este organul care captează din mediul înconjurător informaţiile luminoase (excitaţiile, stimulii). Forma, dimensiunile,...

Substanţe şi proprietăţi, Amestecuri şi proprietăţi

Însuşirile caracteristice, cu ajutorul cărora se recunoaşte o substanţă, se numesc proprietăţi. Proprietăţile pot fi: – proprietăţi fizice: gust, miros, culoare, formă, stare de agregare, constante fizice (densitatea, temperatura de topire); – proprietăţi chimice: proprietatea de a arde, proprietatea de a fermenta, proprietatea de a rugini etc. Substanţa pură este substanţa...

Paralelogramul, dreptunghiul, rombul, pătratul

Patrulaterul convex care are laturile opuse paralele se numeşte paralelogram. Proprietăţile paralelogramului - Proprietăţi referitoare la laturi Teoremă: Într-un paralelogram laturile opuse sunt congruente două câte două. Teorema reciprocă 1: Dacă într-un patrulater convex laturile opuse sunt congruente două câte două, atunci patrulaterul este paralelogram. Teorema reciprocă 2: Dacă...

Mişcarea şi echilibrul de translaţie, Mişcarea şi echilibrul de rotaţie, Momentul forţei, Cuplu de forţe

Un corp solid are o mişcare de translaţie dacă, oricare ar fi două puncte ale solidului, segmentul care le uneşte îşi păstrează direcţia în timpul mişcării. Un corp solid are o mişcare de rotaţie, în jurul unei axe fixe (axa de rotaţie), atunci când orice punct al său descrie un arc de cerc cu centrul pe axa de rotaţie. Corpul este în echilibru atunci când sunt îndeplinite simultan...

Numere raţionale (1)

Fracţiile a/b şi c/d se numesc echivalente, şi scriem a/b = c/d, dacă ad = bc Mulţimea fracţiilor echivalente cu fracţia a/b reprezintă numărul raţional a/b. Numerele raţionale a/b şi c/d se numesc egale, şi scriem a/b = c/d, dacă ad = bc (adică dacă fracţiile a/b şi c/d sunt echivalente). Orice număr raţional pozitiv se scrie sub formă de fracţie zecimală cu un număr finit...

Principiul acţiunilor reciproce, Forţa de frecare, Presiunea, Greutatea, Forţa gravitaţională, Interacţiuni electrostatice, Interacţiuni magnetice

Principiul acţiunilor reciproce Dacă un corp acţionează asupra altui corp cu o forţă (numită acţiune) şi cel de-al doilea corp acţionează asupra primului cu o forţă care are acelaşi modul, aceeaşi direcţie, dar sens opus celei dintâi (numită reacţiune). (Acţiuni de contact) Forţa de frecare Ori de câte ori suprafaţa unui corp alunecă pe suprafaţa altui corp, fiecare dintre...

Sinonimele, Antonimele

Sinonimele sunt cuvinte cu formă diferită şi cu sens asemănător. Ele pot fi: – substantive: noroc – şansă; – verbe: a izbuti – a reuşi; – adjective: prietenesc – amical; – pronume: el – dânsul; – numerale: întâiul – primul; – adverbe: mereu – totdeauna; – conjuncţii: deoarece – fiindcă; – prepoziţii:...

Pour situer dans l’espace

La préposition DE peut exprimer la possesion: C’est la robe de Marie. (correspond au génitif du roumain) la direction d’où l’on vient: Je reviens de l’école. La préposition À peut exprimer la destination: Je donne le livre à Jean. (correspond au datif du roumain) la direction où l’on va: L’enfant va à l’ecole. Articles définis – Formes contractées DE...

Familia lexicală, Împrumuturile, Neologismele, Pleonasmul, Paronimele

Familia lexicală sau familia de cuvinte cuprinde toate cuvintele obţinute prin derivare, compunere sau schimbarea valorii gramaticale de la un cuvânt de bază. În vocabular, unele cuvinte sunt moştenite din latină, altele sunt împrumutate şi altele sunt formate în interiorul limbii. Împrumuturile pot fi: – vechi: din slavă (plug), din turcă (ciulama), din maghiară (hotar), din greacă...

Substanţe şi amestecuri

Substanţa pură este substanţa perfect curată, a cărei compoziţie rămâne neschimbată prin operaţii fizice. Prin luarea împreună a două sau mai multe substanţe între care nu au loc fenomene chimice, se obţin amestecuri de substanţe. Amestecurile se pot clasifica în: – amestecuri omogene, care au în toată masa lor aceeaşi compoziţie şi aceleasi proprietăţi – amestecuri...

Ţesutul nervos, Neuronul, Fibra nervoasă, Nervul

Ţesutul nervos este alcătuit din două tipuri de celule: – neuroni (celule nervoase); – celule de susţinere (cu rol de susţinere şi nutriţie a neuronilor). Neuronul este alcătuit dintr-un corp celular, în care se găseşte nucleul (cu citoplasmă şi membrană), înconjurat de prelungiri scurte, ramificate, multiple, numite dendrite, şi o prelungire lungă şi unică numită axon, ce...